Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1907

Zala 1907.04.17. 2-3. oldal
“A Színház”. Ez lesz a címe annak a kritikai és művészeti heti lapnak, mely az idei nagykanizsai színi szezon tartama alatt Nagy Samu és Kálmán Pál hírlapírók szerkesztésében és kiadásában Nagykanizsán meg fog jelenni. Ha Bihari színigazgató be fogja váltani fényes ígéreteit, ekkor erre a heti lapra valóban szükség lesz. Kell, hogy legyen egy orgánum, mely kimerítőbben, alaposabban méltassa egy színigazgatónak ama jóravaló törekvését, hogy a művészi értéket fölébe helyezi a kasszasikernek és nem negligálja azokat a kötelességeket, melyeknek teljesítése egyedül érdemesítheti őt a finomult ízlés támogatására. Bihari 60 premiéret, elsőrangú társulatot, pazar díszletet és ruhatárt ígér. “A Színház” című lapnak meglesz a létjoga, ha a közönséggel meg tudja majd értetni azt a nagy értéket, amely a direktor ígéreteinek beváltásában rejlik. Ha rá tudja venni a közönséget, hogy ne legyen balekje a lámpák előtt ágáló silány Berger Zsigáknak, és vegye észre Hamletet is, ki a fenék homályában meditál a lét problémái felett. Hivatása feltétlenül van “A Színháznak”. A kibocsájtott felhívásból tudjuk, hogy a lap hetenkint 16 oldal terjedelemben jelen meg, a nagykanizsai hírlapírásban szenzáció számba megy. A felhívás szerint “A Színház” tartalmazni fog: arckép illusztrációkat, elbeszéléseket, dramaturgiai dolgozatokat, rendezési tanulmányokat, kritikát, színházi apróságokat, kuplékat, darabismertetést stb., szóval: program van szépen. A munkatársak névsora is díszes: Szalay Sándor, Pillitz Soma dr., Halis István, Heltai Jenő, Révész Lajos, Szegő Ottó stb. - Jó lélekkel ajánljuk olvasóink pártfogásába “A Színház”-at, melynek előfizetési ára az egész 3 hónapos színi idényre 2 korona 50 fillér.

Zalai Közlöny 1907.04.20. 3. oldal
Új lap Nagykanizsán. F. hó 27-én egy új hetilap jelenik meg Nagykanizsán Nagy Samu és Kálmán Pál hírlapírók szerkesztésében. Címe lesz: “A Színház.” Szépirodalmi, kritikai és színművészeti célokat fog szolgálni. A lap 3 hónapon át jelenik meg, addig t. i., míg színház lesz Nagykanizsán. Mint a jelentésből látjuk, tartalmazni fog: arckép illusztrációkat, elbeszéléseket, dramaturgiai dolgozatokat, rendezési tanulmányokat, kritikát, színházi apróságokat, kuplékat, darabismertetést, stb. stb. Szóval oly hatalmas programot ígér, amely valóságos szenzációja lesz a nagykanizsai hírlapirodalomnak. A lap mindig 16 oldal terjedelmű lesz, ami magában véve is oly dolog, amilyenről Nagykanizsán még csak álmodni sem mertek. Ha végignézzük a munkatársak díszes névsorát, azt látjuk, hogy a szerkesztésben részt vesz Nagykanizsa minden ismert tollforgatója. Elől van Heltai Jenő, azután Szalay Sándor, Pillitz Soma dr., Halis István, Révész Lajos, Nagy Lajos, Szegő Ottó, stb. Megannyi ismert irodalmi kapacitás. Ilyen gárda olyan lapot fog adni az olvasó kezébe, hogy az gyönyörűség lesz. Hogy erre a lapra nagy szükség lesz a színházi szezon alatt, azt magyarázni felesleges. Bihari színigazgató 60(?) premiert ígér. Ennek a lapnak lesz a feladata, hogy ezeket a darabokat előre megismertesse a közönséggel. Közli a következő hét újdonságainak meséjét, előre leközli a népszerűbb kuplék szövegét, esetleg zenéjét is. Megismertet a kulisszák titkaival, a rendezés művészetével, stb. Szóval bőven foglalkozik a színházi élettel. Előfizetési ára: az egész 3 hónapos színházi szezonra 2 korona 50 fillér. Ez igazán kevés pénz egy ilyen hatalmas és remek lapért. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az új lapot, melyre kiadóhivatalunkban is lehet előfizetni.

Zalai Közlöny 1907.05.18. 5. oldal
Szalamegye és nem Zalamegye. Halis István vetette fel azt az indítványt, hogy Zalavármegye cserélje fel a mostani nevét a régivel: hadd hívják újra Szalavármegyének, ahogy hajdanában hívták s ahogy ma is nevezi minden városi iskolát nem járt zalai ember a maga szűkebb pátriáját. Aki szokott néhanapján régi írásokat olvasni, bizonyára tudja, hogy ezelőtt pár száz esztendővel még annyira se tudtak az emberek a helyesírás dolgában egyezségre jutni, mint a mennyire mi megegyeztünk. A z betű például nemcsak z hangot adott, hanem a többek kőzött sz-et is jelölt; utóbbi időben aztán, hogy ezt a betűt csak z hang jelölésére, foglalták le, nyelvtörténeti ismeretek híjával levő emberek régi írásokban akkor is z-nek olvasták, amikor tulajdonképpen sz volt az értéke. Így lett Szalából Zala!

Zalai Közlöny 1907.06.29. 3-4. oldal
SZEZONKÉPEK.
Felfüggesztem.
Referens: Jelentem, hogy Székely mérnök cikket írt az egyik helybeli lapban. Egyik peres ügyben bizonyította a város igazát.
Polgármester: Úgy cikket írt? Felfüggesztem!
Referens: A főjegyző nyári szabadságra ment.
Polgármester: Micsoda, már júniusban? Felfüggesztem!
Referens: A főkapitány nyugdíjaztatását kéri.
Polgármester: Majd adok én annak az erős embernek! Felfüggesztem!
Referens: Farkas kapitány “grussz” szóval köszön.
Polgármester: Igen? Nohát majd engedek neki időt arra, hogy megtanuljon köszönni. Felfüggesztem!
Referens: Sőt a színházban néha mosolyog a színésznőkre.
Polgármester: Letiltom a lakbérét is!
Referens: Füredi János megírta Nagykanizsa cím- és lakjegyzékét.
Polgármester: Micsoda, írni mer, mint azok a rongyos újságírók? Felfüggesztem!
Referens: Ihászi Horváth István anyakönyvvezető tyúkszemirtót talált fel.
Polgármester: Majd rátaposok én a tyúkszemére. Felfüggesztem!
Referens: Halvax tanácsos minden délután kibicel a kávéházban az alsósnál.
Polgármester. Igen? Kibicel a kis kedves? Talán még virzsínia szivart is szí! Felfüggesztem!
Referens: Halis István tanácsos, a kitűnő író, a levéltárban kutat. Történelmi munkát ír Nagykanizsáról.
Polgármester: A múltról ír, nem a jelenről? Hát akkor én nem is leszek megemlítve? Felfüggesztem!
Referens: Perger jegyző ma szóba állt egy újságíróval.
Polgármester: Még csak az hiányzik. Felfüggesztem!
Referens: A pénzügyi bizottság egy javaslatot terjeszt be, hogy építsük meg az állandó színházat.
Polgármester: Más baja nincs a bizottságnak? Felfüggesztem!
Referens: Itt a jegyzőkönyv a képviselőtestület legutóbbi gyűléséről. Fel keli terjeszteni az alispánhoz.
Polgármester: Hogy ez többé meg ne történhessen, felfüggesztem a képviselőtestületet és az alispánt!
Referens: Dél van, polgármester úr engedelmével ebédelni megyek.
Polgármester: Mit maga ebédelni megy? Takarodjék és többé ne jöjjön. Felfüggesztem!- (Az alispán a felfüggesztéseket megsemmisíti. Másnap az összes felfügesztetteket hosszú írást kapnak a polgármestertől, melyben felhívja őket, hogy igazolják azt, amit tettek és nem tettek.

Zala 1907.11.05. 4. oldal
A haragosok.
Esküdtszéki tárgyalás.
- Saját tudósítónktól. -
Kárász Gábor és Czédula József sármelléki lakosok régi haragosai voltak ifjú Szabó Lászlónak. Ahol csak tehették, bántották. F. évi május 15-én délután a szőlőben találkoztak a haragosok, de ekkor jelen volt Szabó édesapja és a rövidebbet Kárász és Czédula húzták. Véres fejjel, bosszút lihegve jártak, keltek, mígnem aznap este fél 9 órakor találkoztak ifjú Szabóval, aki háza kapujában kis leányával játszott. Kárász és Czédula megtámadták és “elbántak vele”. Ifjú Szabó belehalt a szúrásokba, melyek közül különösen az volt veszedelmes, melyet a hasába kapott. A gyilkosokat május 16-án letartóztatta a csendőrség.
Ezt az ügyet tárgyalta ma a nagykanizsai kir. törvényszék esküdtbírósága. A tárgyalást Závody Albin curiai bíró, törvényszéki bíró vezette. Szavazó bírák: dr, Kenedi Imre és dr. Fischer József. A vádhatóságot dr. Molnár István kir. alügyész képviselte, a védelmet dr. Schwarz Adolf ügyvéd látta el. Jegyzők Kaiser Elek és Gärtner Antal.
Esküdtnek kisorsoltattak: Strém Dénes, ifj. Fesselhofer József, Hartmann Károly, Halis István, dr. Csempesz Kálmán, Polin Péter, dr, Tamás János, Löndler Antal, Nunsics Ignácz, Rosenberg Bernát, Pauk Vilmos, ifj. Szabó József. Pótesküdt: Perneszi István.
A tárgyalásra egész sereg tanút idéztek be, akik lényeges vallomást tenni nem tudtak, mert hiszen a szurkálásnál senki sem volt jelen. Megható volt a meggyilkolt Szabó nejének és édes anyjának vallomása.
Délelőtt befejezték a tanúvallomásokat, dr. Szigethy Károly és dr. Schwarz Károly törvényszéki orvosok elmondották véleményeiket, mire elnök a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította és a tárgyalás folytatását d. u. fél 3 órára tűzte ki.
A délelőtti tárgyaláson sajnálatos esemény is történt. Dr. Tamás János esküdt hirtelen rosszul lett, minek folytán a tárgyalást 10 percre felfüggesztették.

Zala 1907.11.07. 4. oldal
A szenvedélyes Makovec.
Öregasszonyok imádója.
24 év a szerelemért
- Saját tudósítónktól. -
Egy gyanús külsejű, megrokkant, de szerelmes szívű 54 éves öregember állt ma vádlottként a nagykanizsai esküdtbíróság előtt. Makovecz Márton tizennégy esztendőt ült már különböző fegyházakban azért, mert heves szerelmi lázaiban több ízben túllépte az illendőségnek törvények által védett határát és szerelmi idilljeit a legdurvább erőszak alkalmazásával bűnügyekké degradálta. Erőszakos nemi közösülés elkövetéséért ma ismét 10 esztendei fegyházra ítélték, így tehát Makovecnek 24 évébe kerülnek szám szerint kevés, de a minőség tekintetében viharos szerelmei. A ma megidézett tanuk között szerepeltek egy 77, egy 40 és egy 70 éves öregasszony is, kiket Makovec szintén megtámadott, ami alapossá teszi azt a gyanút, hogy a vádlott nem egészséges érzékű ember.
A tárgyalást Závody Albin kir. kúriai bíró, törvényszéki elnök vezette. - szavazó bírák Fischer József dr. és Kenedi Imre dr. voltak. Közvádló Molnár Jenő dr. alügyész, védő Malek László dr. ügyvéd, jegyző Gyarmathy Miklós, orvosszakértő Szigethy Károly dr. Esküdtek: Csete József, Fendler Hugó, Zollner János, Polin Péter, Perneszi István, Halis István, Hartmann Károly, Oltay Guidó, Strem Dénes, Tamás János dr., Kovács Lipót dr., Ländler Antal, pótesküdt Stieder Kálmán.
A vádlott Makovec Márton 54 éves koritnyicai (csáktornyai járás) lakos, nős. A következő büntetéseket szenvedte már el:
5 évi fegyház erőszakos nemi közösülés kísérletéért,
1 évi börtön erőszakos nemi közösülés kísérletéért,
2 hónapi fogház lopásért,
2 évi börtön lopásért és női személy megbecstelenítéséért,
1 évi börtön lopásért,
6 évi fegyház erőszakos nemi közösülésért.
Ez utóbbi büntetését 1906. július 16-án töltötte ki és már másnap, július 17-én a miksavári országúton Kodba Márkné 77 éves öregasszonyt megtámadta, 1907. márciusban Moharics Simonné 40 éves, júliusban özv. Klobucsarics Józsefné 70 éves asszony ellen követett el kísérletet és május hóban a felső-mihályfalvi erdőben, Porszel Teréz 19 éves leányt megbecstelenítette.
A vádlott kihallgatása után az elnök zárt tárgyalást rendelt el.
Az esküdtbíróság a vádlottat 10 évi fegyházbüntetéssel sújtotta. A védő semmiségi panaszt jelentett be.