Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1895

Zalai Közlöny 1896.01.12. 2. oldal
Kis József jeles költőnk a "Hét" szerkesztője múlt szombaton Barcsra menet Nagy-Kanizsán időzött Halis István írótársunk társaságában.

Zalai Közlöny 1896.03.09. 2. oldal
Milleniumi évkönyv. Említettük, hogy Halis István és Hoffmann Mór "Zalavármegye és Városai" czímű dísz munkát szerkesztenek és adnak ki még ez év folyamán, erre a prospectust kiadták, mely valóban jelezi, hogy a kiadvány nagybecsű lesz, méltó az általános figyelem- és pártfogásra. Ára 3 frt előfizetési úton, mely összeg a 20 negyedrétívnyi terjedelmű s 100-nál több képpel bíró kiadványnál jelentékenyen jutányos is. Ismeretterjesztő s szépirodalmi dolgozatokon kívül a megyei élet minden ágára kiterjed, közli a megye területén létező köz- és magán hivatalok tiszti karát és egyesíti a megyében élő tollforgató egyének munkaerejét. E történeti s helyrajzi művet melegen ajánljuk a megye közönségének méltó pártfogásába.

Zalai Közlöny 1896.05.18. 2. oldal
Az Irodalmi és művészeti kör alakuló közgyűlése vasárnap, f. hó 12-én tartatott meg a városház nagytermében. Az ülést Sümegi Kálmán nyitotta meg és velős beszédben a kör czélját fejtegette. Radó Béla titkár jelenlétében a kör múltját és jelenét vázolta. Végül megejtetett a választás, miután az eddigi választmány csak ideiglenes volt. Választás alá került a kör 7 tagból álló tisztikara, továbbá 30 tagból álló igazgató tanácsa. Megválasztattak: elnöknek Sümegi Kálmán, alelnöknek Poór János, másod alelnöknek Obeicz József, ügyésznek dr. Schwarz Adolf, titkárnak dr. Löke Emil, segédtitkárnak Magics Ferencz, pénztárosnak dr. Villányi Henrik, tanácstagoknak: Bátorfi Lajos, Bún Samu, Baksay József, dr. Ernyey István, Farkass József, dr. Fried Ödön, Grünhut Henrik, Hajdú Gjula, Halis István, Hoffmann Mór, Kárpáti Manó, Kalcsok Leo, Lendvai Samu, Milhoffer Ödön, dr. Neumann Ede, Nith Norbert, dr. Plihál Viktor. Papp Miklós, Rosenfeld Lajos, dr. Rosenberg Mór, Sauermann Mkbály, Schüssler Albert, dr. Szüts Miklós, Szalay János, Szalay Sándor, ifjú. Singer Samu, dr. Szigethy Károly, Vécsey Zsigmond, Weisz Tivadar. Sümegi elnök a közbizalmat a maga, a megválasztott tisztikar és az igazgató-tanács tagjai nevében melegen megköszönve s a kör tagjainak lelkes támogatását kérve, az alakuló ülés véget ért.

Zalai Közlöny 1896.05.18. 3. oldal
381/1895 szám.
Árverési hirdetés.
Néhai Zsivkovics Fáni férj. Veizinger Jánosné hagyatékához tartozó nagykanizsai 6529 sztjkvben 435/b hrsz. alatt felvett ingatlan, a rajta épült 1240/1162 a népsorszámú (Mező utczában fekvő) házzal együtt, nyilvános önkéntes árverésen 1895 június 20. napján délelőtt 10 órakor Nagy-Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (városház II. emelet 2. aj.ó alatt) gyámhatósági jóváhagyás fönntartása mellett eladatik.
Kikiáltási ár 1500 frt, melynek 10%-át vagyis 150 frtot a venni szándékozók tartoznak letenni bánatpénz gyanánt. Az árverési föltételek az árvaszéknél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Halis István
árvaszéki ülnök.

Zalai Közlöny 1896.08.03. 3. oldal
Kérelem. A megyénkben levő jótékony és egyéb czélu egyesületek, kaszinók, társaskörök, testületek titkárait tisztelettel kérjük, szíveskedjenek az egyletükre vonatkozó adatokat (Hoffmann Mór, tanár czimére Nagy-Kanizsára) hozzánk juttatni, hogy sajtó alatt levő: "Zalavármegye és városai" című kiadványunkban felhasználhassuk. Az adatokat legjobb e schema szerint összeállítani: Az egylet neve, czélja, keletk. ideje, működési köre, tisztikara; választm. és rendes tagjainak száma; vagyoni állapota, stb. Ez adatokat aug. 15-ig kérnők. Nagy-Kanizsa, 1895. aug. 1-én. Halis István és Hoffmann Mór, a "Zalavármegye és városai" szerkesztői. (Tisztelettel kérjük a megyében megjelenő lapokat e kérelem szíves közlésére.)