Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1908

Zala 1908.03.17. 1-2. oldal
Városi tisztújítás után.
- Saját tudósítónktól. -
Nagykanizsa, március 16.
Ma délelőtt történt meg a városi tisztújítás, melynek eredménye az, hogy úgy Vécsey Zsigmond polgármestert, mint a többi tisztviselőt is egyhangúlag, felkiáltással választotta meg újból a városi képviselő-testület.
Ez az egyhangú választás kétségtelen jele annak, hogy a városi képviselőtestület komolyan és elismerést érdemlő tárgyilagossággal mérlegelte a tisztviselők helyzetét, a körülményeket, és arra a meggyőződésre jutott, hogy a fennforgó viszonyok között a város tisztviselői megtették kötelességüket s ennélfogva okos, logikus eljárással nem e tisztviselőket kell kicserélni, hanem az állapotokon kell változtatni.
És a meggyőződés eredményezte, hogy városunk vezető férfia és tisztviselői kara iránt a mai választással egyben bizalmat is szavazott képviselőtestület.
Ennek az eredménynek mi a közvélemény nevében is őszintén örülünk; mert hisszük, hogy ez a bizalomkifejezés, mely az egyhangú választásban érvényesült, - városunk tisztikarát csak buzdítani, lelkesíteni fogja tovább való működésében is. Belátjuk ugyan, hogy a város közönségének is vannak kőtelességei a tisztviselőkkel szemben, különösen az anyagi javadalmazást illetőleg; de addig is, amíg a város anyagi helyzete módot nyújt e kötelességének teljesítésére, - városunk tisztikarát tartsa meg és vezesse munka-buzgalmában az a tudat, hogy az ő odaadó és fáradhatatlan tevékenységük egyúttal gyorsítja annak az anyagi színvonalnak elérését is, ahol a város képviselőtestületének már módjában lesz a tisztviselői kar anyagi helyzetén lendíteni.
A mi véleményünk ugyanis határozottan az, hogy a város egész tisztikarának a képviselőtestülettel a legegyetértőbb kapcsolatban, közös erővel, egymást teljes odaadással támogatva kell munkálni ennek a városnak föllendítése érdekében mert ez a város - amint a közvetlenül tapasztalható jelek is mutatják - ma még talán jobban a maga erejére van utalva, mint ezelőtt volt.
Ez az odaadó együttműködés, ez a közös erőre való tömörülés pedig nemcsak tárgyi, hanem személyi egyetértést is követel. És bizonyára városunk közérdekének teszünk szolgálatot, ha a tárgyi egyetértés erőssége céljából a mai alkalmat megragadjuk arra, hogy úgy városunk tisztikarát, mint az egész képviselőtestületet a személyi ellentétek megszüntetésére, elsimítására s a személyi egyetértés és béke megkötésére, megalapozására is kérjük.
Városunknak ím már harmadízben megválasztott polgármestere, Vécsey Zsigmond, szavait idézzük. “Emberek vagyunk!” És emberi gyarlóságunkból ered az is, hogy a személyi ellentétek - ha kisebb, ha nagyobb mértékben, de mindig - hatással vannak tárgyi álláspontunkra is. Éppen azért ennek a teljesen magára utalt és fejlődésre, fölvirágozásra érdemes városnak érdekében, tehát lakóinak, közönségének sorsa, jövője érdekében is erősen hangsúlyozzuk, hogy mindazoknak, akik vezetésében, közigazgatásában, sorsának intézésében munkálva részt vesznek, a tárgyi egyetértés érdekében erkölcsi kötelességük a netán fennforgó személyi differenciákat, ellentéteket kiegyenlíteni.
Ha ez a szép, ez a nemes önzetlenségre valló dolog megtörténik: erős a hitünk, hogy városunk haladásának, közéletének reneszánsza következik be.
Tegyék meg erre nézve a szükséges kiegyenlítési lépéseket az arra hivatott jólelkek!
*
Mai tudósításunk a következő:
Nagykanizsa város képviselőtestülete ma délelőtt 10 órakor tisztújító közgyűlést tartott, melyen 151 v. képviselő jelent meg. A tisztújító közgyűlésen a megyei törvényhatóság megbízásából Hertelendy Béla ügyvéd elnökölt.
Elnök üdvözölte a képviselőtestületet, melyet határozatképesnek jelent ki és fölkéri a közgyűlést, hogy négy bizalmi férfiút és kijelölő bizottságot válasszon.
Bizalmi férfiak lettek: Plihál Viktor, Unger Ullmann Elek, Horváth György ás Rothschild Jakab dr. A kijelölő bizottság tagjai: Tripammer Rezső dr., Oszterhuber László, Tripammer Gyula, Ollop Mór dr.
Vécsey Zsigmond polgármester: A hat év előtt nyert mandátumot, melyet esküjéhez híven betöltött, a közgyűlés rendelkezésére bocsájtja. Hasonlóképpen a közgyűlés rendelkezésére áll a többi választott tisztviselő mandátuma is. Ezek részére a képviselőtestület további jóindulatát és bizalmát kéri, mert mint volt polgármester őszintén állítja, hogy a tisztviselők, amennyire a körülmények csak megengedték, kötelességeiket híven teljesítették. (Zajos éljenzés.)
Hertelendy Béla az új v. ügyész választásáig tiszteletbeli ügyésszé kinevezi Lőke Emil dr. ügyvédet.
Remete Géza ügyvéd: Azt hiszi, a képviselőtestület közös óhajának felel meg annak az indítványnak az előterjesztésével, hogy Vécsey Zsigmond polgármesternek tevékenységéért köszönetet szavazzanak (Éljenzés), továbbá úgy a polgármester, mint az egész tisztviselői kar munkásságának érdemét jegyzőkönyvileg megörökítsék. (Zajos éljenzés).
Ezután a kijelölő bizottság visszavonult, hogy a jelöléseket megejtse. Az elnök úgy intézkedett, hogy előbb a polgármester választást intézzék el és csak ennek megtörténte után a tisztviselők választását egyszerre.
Az ülés újból való megnyitása után elnök jelenti, hogy a polgármesteri állásra egyedüli pályázó Vécsey Zsigmond (éljenzés). Kijelenti tehát, hogy Vécseyt polgármesterré választották.
Elnök indítványozza, hogy a polgármesterért küldöttség menjen. A küldöttség tagjaiul Plihál Viktor közjegyzőt és Fried Ödön dr. ügyvédet kéri fel. (Zajos derültség.)
A belépő polgármestert a képviselők felállással, éljenezve fogadták. A polgármester az esküt letévén, beszédet intézett s képviselőtestülethez:
- Köszönettel és hálával tartozik a közgyűlésnek - úgymond - hogy őt e díszes állásba újból behelyezte. Bár megrongált egészségi állapota nem engedi meg, hogy hosszasabban szóljon, de meg a közgyűlést sem akarja fárasztani, mégis nem zárkózhatik el az elől, hogy röviden ne vázolja azokat az elveket, melyek őt a város élet jövő hat esztendejében vezetni fogják, hogy a város fejlődjön és polgárai erkölcsileg és anyagilag gyarapodjanak. Vannak ígéretei a közgyűlés számára, de ezeket csak úgy válthatja be, ha ebben a képviselőtestület egyeteme támogatja. (Helyeslés.) Legyenek meggyőződve arról, hogy bármily állásba jut valaki, az ott is csak ember marad és egy ember csak úgy képes jelentőset alkotni, ha támogatásra lel. Egy embert könnyen megingat olyan kritika is, mely nem objektív meggyőződés leszűrődése, hanem szubjektív érzelmek kifolyása, - és kétségek merülnek föl benne, vajon jól, helyesen cselekszik-e. Ezért hangsúlyozva kéri, támogassák munkájában, a közbizalom letéteményese akar lenni, és a közóhaj ellenére nem cselekszik. Mint a múltban, jövőre is hűséges végrehajtója lesz a képviselőtestület határozatainak. Isten éltesse a képviselőtestület tagjait és városunkat juttassa olyan virágzásra, melyet megérdemel. (Zajos éljenzés.)
A polgármester választása után a tisztikart egyhangú közfelkiáltással így választották meg:
Árvaszéki ülnök: Halis István. Közigazgatási tanácsos: Áts József. I-V. kültanácsosok: Thomka Endre és Halvax Frigyes. VI-VII. kerületi kültanácsosok: Kallovics József, Plander György, Faics József, Hegedüs György. Ügyész: Bentzik Ferenc dr. ügyvéd. Pénztáros: Halvax Gyula. Számvevő: Anhoffer Gyula. Adóellenőr: Ney Albert. Segédgyám a VI-VII kerületben: Szedlmayer László. I. mérnök: Király Sándor. Segédmérnök: Székely Nándor. Erdőtiszt: Csigaházy Antal. I. alkapltány; Farkas Ferenc. II. alkapitány: Baj György. Könyvelő: Hardy Gyula. Levéltáros: Csányi József. Adótiszt: Horváth István.
Elnök az ülést bezárta.

Zala 1908.04.19. 3-4. oldal
Hírek.
Az ünneprontó legendája.
Inkey Boldizsár.
Húsvéti emlékezésnek kaptuk ezeket az érdekes sorokat:
Nagykanizsán Halis István árvaszéki ülnökön kívül aligha tud már valaki Inkey Boldizsárról, az egykor hatalmas palini uradalom gazdag birtokosáról. Csakis Halis István szakadatlanul kutató írói szelleme ásogatja ki az akta-sírokból a Nagykanizsán vagy Szalavármegyében egykor szerepelt egyének elfeledett nevét, jellem alakját. Úgy hallom, hogy már Inkey Boldizsárét is kiásta. Nagyon természetes, hogy ez az alak most már egészen azé a szellemé, aki az iromány-sírból kiemelte. Én nem is akarok hozzányúlni a lelethez, hanem csupán egy legendát óhajtok még ahhoz fűzni. Ez a legenda a régi öregek szájhagyományául maradt meg. Csak azért mondom el, mert Inkey Boldizsár mint ünneprontó is szerepel benne…
A legenda szerint Inkey Boldizsár mint istentelen, erőszakos természetű ember volt ismeretes.
Egyik Mária-ünnepen hóbortos fejjel kirendelte palini béreseit a közeli erdőbe és egy hatalmas fát kijelölt nekik, hogy vágják ki.
A szegény cselédek elsápadtak. Némán, lesújtottan állottak és néztek a földre. Ismerték a hatalmas földesúr kegyetlen természetét. Nem mertek moccanni sem.
Mikor az úr a cselédek habozását látta, nagy indulatossággal ordította:
- Na, talán Istentől, Szűz Máriától féltek?
Egyik béres kezéből kiragadta a fejszét és dühtől szikrázó szemekkel belevágta azt a kijelölt fába.
Ebben a pillanatban egyszerre elborította egész testét a hangyák serege. És semmiféle szerrel sem bírták testéről a hangyákat elkergetni, míg csak teljesen meg nem ették.
Csupán a gonosz szívét hagyták meg. Ez még a hangyáknak is keserű volt.
A megmaradt szívet kő-urnába zárták. Ott áll a lazsnaki kápolna előtt egy kő-oszlopon.
Így mondja a legenda. De azért nehogy keresse valaki abban a kő-urnában az elaszott szívet!
Bent, a lazsnaki sírbolt mélyében elporladott már régen az a rossz, ünneprontó szív. De az ünneprontók a legenda rettenetes isten-ítéletétől sem rettentek el.
Bizony bizony, sokan, nagyon sokan vannak közöttünk is az ünneprontók.
Talán statuálna is megint az Inkey Boldizsáréhoz hasonló istenítéleteket a Világ Szelleme, ha volna hozzá elég hangyája.

Zala 1908.05.06. 2. oldal
A városi tisztviselők helyzete.
A nagykanizsai tisztviselők állásfoglalása.
- Saját tudósítónktól. -
Röviden megemlékeztünk Nagykanizsa város tisztviselőinek szombati értekezletéről, mely az országos kongresszusra a maga részéről Halis István tanácsost küldte ki. Az értekezlet egyhangú határozattal kimondta, hogy a rendezett tanácsú városi tisztviselők sanyarú anyagi helyzetének gyökeres javítása céljából szervezkedik és az ily irányban meginduló országos mozgalomhoz csatlakozik.
Irányelvül a főbb momentumokat a következőkben állapította meg:
1. Fizetés rendezés államsegéllyel. 2. A fizetésben időszakonkénti fokozatos előléptetés. 3. Nyugdíj rendezés: a) ahol még nyugdíj intézmény nincs ott államsegéllyel nyugdíj alap létesítése és fenntartása, b) ahol már nyugdíjalap van, ott a fizetés rendezéssel és fokozatos előléptetéssel beállandó nyugdíjigényben szükséges nyugdíjalapnak az állam által való kiegészítése. 4. Nyugdíjviszonosság azon esetben, ha állami, megyei tisztviselőből városi tisztviselő és viszont ha városi tisztviselőből megyei vagy állami tisztviselő lenne, az előbbi szolgálati évelnek a nyugdíj igénybe leendő betudása. I. A lakosság számarányához képest a szervezet megállapítása. Mindezek törvényhozásilag leendő biztosítása és a rendezett tanácsú városoknak a községi törvény rendelkezései alól való kivétele és egy külön törvény rendelkezései alá való vétele.
A város tisztviselői Zichy Aladár gróf miniszterhez a következő kérelmet intézték:
Nagyméltóságú Mintster Úr!
Kegyelmes Urunk!
Indíttatva a rendezett tanácsú városok tisztviselőinek a normális megélhetés nehézségeivel küzdő sanyarú helyzetétől, folyó hó 2-án tartott értekezletünkön elhatároztuk, hogy Budapesten folyó évi május hó 10-én a rendezett tanácsú városok tisztviselői által tartandó országos kongresszuson Nagykanizsa rendezett tanácsú város anyagi helyzetében sínylődő tisztikara is kiküldött által képviselteti magát és csatlakozni fog ezen jogos és méltányos országos mozgalomhoz.
Alázattal fordulunk ennélfogva Nagyméltóságú Miniszter úr, Kegyelmes Urunk, úgyis mint Nagykanizsa város országgyűlési képviselője minden időben és minden oldalról elismert Kegyes szívéhez, miszerint a rendezett tanácsú városok tisztikarainak a ma már elviselhetetlenné vált anyagi küzdelmeiből eredő humánus mozgalmait a magas kormánynál támogatni és amennyiben ismert bokros teendői megengednék, úgy folyó hó 10-én délelőtt 10 órakor Budapesten a Váci utcai városháza nagy gyűléstermében tartandó országos kongresszuson megjelenni és ügyünket támogatni kegyeskedjék.

Zala 1908.05.15. 2. oldal
A városi nyugdíjszervezet. Városi tisztviselőink nyugdíjszervezete ma tartotta közgyűlését Vécsey polgármester elnöklésével. A jelentések tudomásul vétele után a választmány tagjaivá megválasztották Halis Istvánt, Ács Józsefet, Deák Pétert és Jámbrovics Istvánt.

Zala 1908.05.19. 2. oldal
A városi tisztviselők mozgalma. Említettük, hogy a városi tisztviselők országos kongresszusán Nagykanizsa város tisztviselői Halis István v. tanácsossal képviseltették magukat. A tisztviselők ma délután értekezletet tartottak és ezen Halis beszámolt a kongresszusról.

Zala 1908.06.10. 3. oldal
A valdmajszter. Halis István ily című pompás tárcájának folytatását a két ünnepnapon feltorlódott nagy anyaghalmaz miatt csak holnap közölhetjük.

Zala 1908.06.13. 1-2. oldal
Láncszemek.
(Nagykanizsa haladása.)
Nagykanizsa haladásának megállapításához külön tanulmányozás kell.
Valami olyanféle, mint Halis Pista barátomé; aki lelkének teljes odaadásával bele tud merülni a múltba, be tud telni az emlékezés gyönyörűségével, és nem botlik bele soha a jelenbe.
Vagy valami olyanféle, mint dr. Neumann Ede főrabbi úré, aki ha a jelennek kisarjadt fűszálát látja, ennek is úgy tud örülni, mintha varázslatos módon egész kis tündér-liget nőtt volna ki a földből.
Az egyik mindig visszafele, a másik meg mindig előre nézve gyönyörködik Nagykanizsa haladásában.
Úgy hiszem: mind a kettőnek olyan a kilátása, hogy van módjuk a gyönyörűségben.
Az egyik azt látja a maga nézőpontjából, hogy milyen szép lett; a másik meg, hogy milyen szép lesz.
Mert szépnek kell lennie!
Egyik a múltból, a másik a jövőből olvassa, látja ezt.
Halis Pista, az “antochton” a “bennszülött” a múltban, az ős-talajban, az ős-lakók világában keresi és találja meg a jövő nagyság kiirthatatlan gyökérszálait. A nagykanizsai bennszülöttek ősi virtusában.
Dr. Neumann Ede, aki mindig előre néz, aki nem az eredetével, származásával, hanem csak a szívével gyökerezett ide, hiába is nézne hátra. A múltat ő nem látná meg jól. Az ő szeme csak azokat a gyökérszálakat látja meg jól, amelyek a jövő talajába terjeszkednek, amelyek tehát a fejlődésből táplálkoznak.
Ez a két, ellentétes irányba néző tanulmányozó, állapíthatja csak meg igazán Nagykanizsa haladását.
Nekik kellene közösen egy tanulmányt írni róla.
Csakhogy az kissé nehéz dolog lenne, mert az egyik akkor hallgat, mikor Nagykanizsa jövőjéről van szó; a másik meg, mikor a múltról beszélnek.
Halis Pistának, - ha megmutatnánk egy-egy új épületet, - réveteg szemekkel nézne az okkupált területre, egy-ideig elbúsultan hallgatna; azután pedig édes-bús emlékezéssel olyan szép mesét tudna mondani azokról a beépített szent rögökről, hogy hol a büszkeségtől, hol a bánattól lenne harmatos a szemünk. Egyik helyen a Babóchayak, másik helyen a Bentzikek, harmadik helyen az Andorok szelleme simulna lelkéhez és szebbnél szebb, érdemesebbnél érdemesebb meséket fakasztana abból. Ő a haladás minden lépésének nyomán a múltat, a feledhetetlen szép múltat látja.
Dr. Neumann Ede - ha valahol egy-egy új épületrészt, talán egy szerény erkélyt, megpillant (maga mondja) magán kívül van az örömtől. A sétatér egy-egy új bokra gyönyörűséggel tölti el.
Ha egy új tűzoltó-szivattyút lát, a nagykanizsai tűzoltóság Európára szóló reformjának álma száll lelkére. Szeretné nagy gyönyörűségében magához ölelni Knortzer Gyurit, a világ legönzetlenebb tűzoltó-főparancsnokát.
Ha látja, hogy Tripammer Gyula, a Szépítő Egyesület elnöke, milyen didói okossággal foglalja a területet (nem Karthago, hanem) a nagy kanizsai sétatér számára; már az motoszkál lelkében, hogy hova kellene építeni a Pautheont azok részére, akik ilyen önzetlenül buzgólkodnak Nagykanizsa jövője érdekében.
Most, amikor az amatőri kiállítás szinte művészi eseménnyé nőtt a maga tiszteletreméltó méreteivel: dr. Neumann Ede már hatalmas lépésekben látja Nagykanizsát haladni afelé a ragyogó jövő felé, mikor itt a művészetek emporiuma lesz. Szóval: neki minden lépés egy-egy hatalmas lendület a nagyság felé.
Most már ha Nagykanizsa haladását az ő tanulmányozásuk, vagy helyesebben nézőpontjuk alapján akarnók megállapítani: valami csodás módon ki kellene cserélni az előre meg a hátratekintő szemeket. Amik azután a szemkicserélődés pillanatában Halis Pista és dr. Neumann Ede ajkaira tolulnának: azok az igék jeleznék a legelfogulatlanabb bírálatot Nagykanizsa haladásáról.

Zalai Közlöny 1908.07.27. 4. oldal
Szabadságon van Halis István községbíró, városi tanácsos, f. hó 23-ika óta.

Zalai Közlöny 1908.09.21. 5. oldal
A polgármesterek orsz. egyesülete.
A r. t. városok országos egyesülését a belügyminiszter nem engedte meg. Ezért a r. t. városok polgármesterei mint ilyenek alkottak orsz. egyesületet, melynek rendes tagjait ők képezik, de pártoló tagul bármely városi tisztviselő beléphet. Városunkból Vécsey Zsigmond polgármesteren kívül Lengyel Lajos főjegyző és Halis István tanácsos léptek be.

Zalai Közlöny 1908.11.30. 4. oldal
Erdőben talált gyermek. (Saját tud.) Valósággal regénybe illő esetről értesít bennünket csurgói tudósítónk. A csurgói járásban egy csendőrőrjárat az erdőben egy meglehetősen lerongyolódott, sápadt képű 10 évesnek látszó parasztgyereket talált. Mikor kikérdezték, elmondta, hogy Csatlós Józsefnek hívják és kiskanizsai származású. A gyermek még szülei nevére sem emlékezett, bár 8 éves volt, mikor azok elhaltak. Mikor jelentést tettek a kanizsai árvaszéknél, Halis István árvaszéki ülnök kérdést intézett a pécsi gyermekmenhely igazgató főorvosához, hogy hallgassa ki a gyermeket, nem néhai Csatlós József és néhai Dani Katalin voltak-e szülei. A gyermek még akkor sem tudott visszaemlékezni, csak annyit tudott, hogy testvérei még vannak. A talált gyermek csakugyan az említett szülők gyermeke, egy somogyi rokon vette magához, kitől a rossz bánásmód miatt megszökött.

Zalai Közlöny 1908.12.25. 3. oldal
A Zala karácsonyi száma. Lapunk mai száma a megszokott ünnepi kiadásnál nagyobb terjedelmű. Szerkesztőségünk karácsonyi mellékletünket szíves üdvözlettel küldi olvasóinknak. Nem papirosmasszát akartunk adni, hanem javát annak, ami dolgozótársainktól telik. Minden sora kanizsai ember munkája és ahol lehetett, megadtuk a zalamegyei vonatkozást is. Hazai termék: a mienk. - fogadják szeretettel. Lapunk tartalmából a következő cikkeket, novellákat, költeményeket említjük: Előre, - egyesült erővel. (Vezércikk.) Írta Gonda Henrik, a Magyar Tudósító szerkesztője. - Mikor még a nagy Pán uralkodott. Írta Halis István. - Város rendezés és szépítés, írta Székely Nándor. - Három levélben két éles (novella), írta Szalay Sándor. - Társadalmi kóc, karácsonyi szent beszéd, írta Nagy Samu - Új versek, írta Abonyi Andor. - Sallér Aladár nótái. Amerikai kenyérkereset, írta G. J. - Bob herceg, közli Gamma.