Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1899

Zalai Közlöny 1899.01.07. 3. oldal IRODALOM
- A szt-ferenerendi zárda története. - Írta Halis István. 1899. Ifj. Wajdits József kiadása. Egy csinos kiállítású könyvecske jelent meg, mely városi történetírónkat, - Halis Istvánt vallja szerzőjének. Manapság, midőn a mozgalmas jelen miatt alig találunk lelket, mely a múltak dicsőségén elmerengne, nagy érdemnek tudandó be, hogy Halis legjobb tehetségét városunk történeti emlékei megírásának szenteli. Az irattárakban elszórt adatokat szerző ebben a könyvben is gondosan összefűzte és valóságos történeti érzékkel alkotta meg a szt-ferencrendi zárda múltjának képét. Messzire elviszi tekintetünket a múltba és a könyv elolvasása után azon fölemelő érzés hat át bennünket, hogy városunk múltjában éltek alakok, kiknek nevét szeretettel kell említenünk még a jelenkorban is, mely oly hamar tér át a napirendre az érdemekről is. A könyv ára nincs feltüntetve.

Zalai Közlöny 1899.02.11. 3. oldal HIRDETÉSEK.
116 szám./1899.
HIRDETÉS.
Bolf Kunics László és kiskorú gyermekei tulajdonát képező nagykanizsai 4496. sz. tjkvben 8346|b. hrszám alatt felvett ingatlan és a rajta épült ház folyó hó 25-én d. e. 10 órakor Nagy-Kanizsa varos árvaszékének hivatalos helyiségében (Városház II. emelet - 2. ajtó alatt) bíróságon kívüli Önkéntes árverésen gyámhatósági jóváhagyás fentartása mellett eladatik.
Kikiáltási ár 2400 frt, melynek 10%-a bánatpénz gyanánt leteendő.
Nagy-Kanizsán, 1899. február 1.
HALIS ISTVÁN
árv. ülnök.

Zalai Közlöny 1899.05.13. 5. oldal 702/1899.
Árverési hirdetés.
A nagy-kanizsai 5358. sz. tjkvben 732/a hrszám alatt felvett s néhai Zsifkovics Franciska férj. Veizinger Jánosné örökösei tulajdonát Képező ingatlan a rajta épült 1156. népsorszámú házzal nyilvános önkénytes árverésen 1899. évi június 22. napjának délelőtt 10 órakor Nagy-Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (Városház II. emelet 2. ajtó) alatt eladatni fog.
Kikiáltási ár 4434 forint.
Az árverési feltételek az árvaszéknél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Halis István,
tanácsos.

Zalai Közlöny 1899.05.20. 4. oldal 702/1899.
Árverési hirdetés.
A nagy-kanizsai 5358. sz. tjkvben 732/a hrszám alatt felvett s néhai Zsifkovics Franciska férj. Veizinger Jánosné örökösei tulajdonát képező ingatlan a rajta épült 1156. népsorszámú házzal nyilvános önkénytes árverésen 1899. évi június 22. napjának delelőtt 10 órakor Nagy-Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (Városház II. emelet 2. ajtó) alatt eladatni fog.
Kikiáltási ár 4434 forint.
Az árverési feltételek az árvaszéknél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Halis István, v. tanácsos.

Zalai Közlöny 1899.11.04. 2. oldal - Talabér János. Egy áldott lelkű szolgája az Úrnak, Talabér János nyug. esperes plébános hunyt el múlt hó 27-én 74 éves korában. A boldogult igazi pap volt, a ki megtanította hívőit szeretni felebarátaikat és hazájukat. Az irodalmi pályából is kivette részét mint egyházköltő és egyházi énekei szélesebb körökben is ismertté tették nevét. Neki a hivatása töviseivel és gyönyöreivel igazi vigasz volt. Utóbbi időben a világ zaja érintetlenül hagyta őt és csendes visszavonultságban hunyt el Nagykanizsán; f. hó 29-én temették nagy részvét mellett. Ott láttuk a városi tisztviselők nagyrészét Halis István v. tanácsossal, a piarista tanárokat dr. Pachinger Alajos igazgatóval, Horváth István, Zbinyovszki Jenő és Barabás nyugalmazott plébánosokat és az elhunytnak számtalan sok tisztelőjét. A költő holtteste Kinizsy-utcai házának udvarában egy kápolnában volt ravatalra helyezve, falombok és virágok között. A kis kápolnát az elhunyt most ősszel építtette s jövő tavasszal szándékozott ünnepélyesen felszenteltetni, melyben azonban meggátolta a hirtelen jött halál. Nagy jótevőjüket vesztették el a jószívű költőben az iskolás gyermekek és a szegények. Végrendeletében a városi szegények és a népkonyha javára 200-200 frtot hagyományozott.

Zalai Közlöny 1899.12.23. 3. oldal Az 1900. évre kisorsolt esküdtek névsora:
Aczél Pál ügyvéd, Armbruszt Nándor nyug. őrnagy, Baboss László ügyvéd, Bayer Gyula korcsmáros, Balázsi György fürdős, Nagy-Kanizsa, Barna György erdőmester, Keszthely, Dr. Bartha Gyula polg. isk. igazg., Bartos Géza fogtechnikus, Nagy-Kanizsa, Baudis Ernő nyug. gazdatiszt Keszthely, Belus Lajos gyógyszerész, dr. Bencik Ferenc ügyvéd, Nagy-Kanizsa, Bendekovics István számtartó, Keszthely, Berec István fiakeros, Berger Adolf kereskedő, Nagy-Kanizsa, Bezéthy István ügyvéd, Csáktornya, Blumenschein Vilmos magánzó, Nagy-Kanizsa, Bolf Bognár János földműves, Kis-Kanizsa, dr. Bród Tivadar ügyvéd, Buday Lajos asztalos, Bun Samu ker. isk. igazgató, Nagy-Kanizsa, Buncon József földműves, Kis-Kanizsa, Bartha Lajos izr. hitk. titkár, Nagy-Kanizsa, Czakó Béla gazdasági tanár, Keszthely, Czérna István sótiszt, Nagy-Kanizsa, dr. Csanády Gusztáv gazd. int. igazg., Keszthely, Csigaházy Antal v. erdőmester, Nagy-Kanizsa, Csesznák József ügyvéd, Perlak, Csóka Ferdinánd v. kültanácsos, Nagy-Kanizsa, Csorba Gusztáv gazd. intéző, Keszthely, Dants Kálmán, asztalos, Darázs Zsigmond, ügyvéd. Nagy-Kanizsa, dr. Dezsényi Árpád, Ügyvéd, Keszthely, dr. Dick József, Ügyvéd Nagy-Kanizsa, Dolmányos György, földműves, Kis-Kanizsa, Doór István, szabó, Döme János, fiakeros, Ebenspanger Leo, földbirtokos, Elek Ernő, földbirtokos, Elek Lipót, földbirtokos, Eperjessy Gábor, takp. hivatalnok, Eperjessy Sándor, ügyvéd, Fabianics Ignác, adótárnok, dr. Fábián Zsigmond, ügyvéd, Faics Lajos, ügyvéd, ifj. Fesselhofer József kereskedő, Fischel Lajos kereskedő, Nagy-Kanizsa, Forster Ferenc földbirtokos, Keszthely, Freyler Adolf ügyvéd, dr. Fried Ödön ügyvéd, Geiszl Viktor épitész, Gerócs József kalapos Nagy Kanizsa, Grész Alajos ügyvéd Perlak, Grünhut Alfréd kereskedő, Gudlin László földműves, Győrffy János ügyvéd Nagy-Kanizsa, dr. Hajós Ferenc ügyvéd Csáktornya, Halis István városi tanácsos, Halvax Frigyes kalapos, Halphen Mór kereskedő, Hametmayer Lajos sótárnok, dr. Hauser János ügyvéd Nagy-Kanizsa, ifj. Hegedűs László földműves Kis-Kanizsa, Hetyey Géza nyug. ispán Keszthely, Hild Ferenc kőfaragó, Hirschler Ede vállalkozó, Hiclberger Lajos kórh. gondnok Nagy-Kanizsa, Hoffmann Soma ügyvéd Keszthely, Hoffmann Mór polg. isk. tanár, Horváth János ny. gépgy. igazg. Nagy-Kanizsa, Horváth Károly urod. főszámvevő Keszthely, Irmler József kereskedő Nagy-Kanizsa, Janda Károly kertész, Kállovics János földműves Nagy-Kanizsa, id. Kálovics József pelva földműves Kis-Kanizsa, Keller Ignác cipész, Keller Mátyás cipész, Kellert Lajos polg. isk. tanár Nagy-Kanizsa, dr. Kemény Fülöp ügyvéd Perlak, Kertész József polg. isk tanár, Kilik Béla mészáros, N. Kanizsa, Kiss József gazd. int. tanár Keszthely, Knortzer György takp. hivatalnok Nagy-Kanizsa, Koller István földbirtokos Alsó-Rajk, Koltay Ferenc korcsmáros, Kottler Gusztáv adótiszt, Kövesdi Kálmán kereskedő, Köhler Antal vaskereskedő, Köhler Gyula vaskereskedő, dr. Kreisler József ügyvéd, Kugler Antal ékszerész, Ledofszky Ernő kereskedő Nagy Kanizsa, Lénárd Ernő kir. közjegyző Keszthely, Lendvay József ny. pénz. biztos Keszthely, Lengyel Lajos v. főjegyző, Lincer Béla haszonbérlő, Lodner Ferenc pék Nagy-Kanizsa, dr. Lovassy Sándor gazd. int. tanár Keszthely, dr. Lőke Emil ügyvéd, Maár Nándor állatorvos, Mantuano Ede kéményseprő, Mantuano József kéményseprő Nagy-Kanizsa, Máté László földműves Kis-Kanizsa, Mátyás István csizmadia Nagy-Kanizsa, Millei László földműves Kis-Kanizsa, Miltényi Sándor cipész, Nagy Dezső városi tanácsos, dr. Ollop Mór ügyvéd, Oroszváry Gyula ügyvéd, Ötvös Emil adóhiv. ellenőr, Pálfy Alajos főerdész, Plihál Ferenc kir. közjegyző, dr. Plosszer István ügyvéd, Pongrác Adolf torna tanár, Práger Béla gyógyszerész, Próbáld Karoly magánzó, Pulay Ferenc földműves, Rapoch Gyula ügyvéd, Reichenfeld Albert kereskedő, Reichenfeld Gyula kereskedő, Reichenfeld Sándor kereskedő, Reinitz József tkp. hivatalnok, Revicky Ottó kir. közj. hely., dr. Rosenberg Mór ügyvéd, dr. Rothschild Jakab Ügyvéd, dr. Rothschild Samu ügyvéd, Rusznyák János magánzó, Saller Lajos építész, Sauermann Mihály polg. isk. tanár, Sebestyén Lajos Ügyvéd, Simon Gábor ügyvéd Nagy-Kanizsa, Simon Károly tkp. hivatalnok Perlak, Somossy Vilmos polg. isk. tanár, Sóos Pongrác anyakvi felügy. Nagy-Kanizsa, Sparsam Pál gazd. int. tanár Keszthely, Sterbecky Ferenc városi hivat. Nagy-Kanizsa, Stieder Lajos ügyvéd Keszthely, Stirling Sándor nyug. őrnagy, Schless Antal könyvkötő, Schmid Károly polg. isk. tanár Nagy-Kanizsa, Schádl János gazd. int. tanár Keszthely, Schmidt Frigyes magánzó, Schulc Károly polg. isk. tanár, dr. Schwarc Adolf ügyvéd, Schwarc Gusztáv kereskedő, Nagy-Kanizsa, dr. Schwarcz Zsigm. ügyvéd Keszthely, Szabady Gusztáv doh. rakt. tiszt Nagy-Kanizsa, Szabó Pál ügyvéd Keszthely, Szalay Lajos ügyvéd Nagy-Kanizsa, Szedlmayer Ferenc földműves Kis-Kanizsa, Szegő Gyula kereskedő Nagy-Kanizsa, Szilágyi Gyula nyug. titkár Csáktornya, Sztankovics János gazd. int. tanár Keszthely, Szántó János építész, Szukics Zsigmond magánzó Nagy-Kanizsa, dr. Tamás János ügyvéd Perlak, Thomka Endre városi tanácsos, Tivolt János kávés, Tomasics György földműves, Torma Lajos asztalos Nagy-Kanizsa, Tóth István tiszttartó Csáktornya, Török Ambrus magánzó. Tripammer Gyula tkpt. igazg., Dr. Tripammer Rezső ügyvéd, dr. Tuboly Gyula ügyvéd, Tuboly Viktor ügyvéd, Unger Ullmann Elek kereskedő, Vágner Károly városi közgyám, ifj. Wajdits József kereskedő, Valigurszky Antal polg. isk. tanár, Nagy-Kanizsa, Varga Ferenc v. kültanácsos, Varga Ferenc Makár földműves Kis-Kanizsa, Varga Lajos Ügyvéd, Vécsey Zsigmond polgármester, dr. Villányi Henrik kereskedelmi isk. tanár, Nagy-Kanizsa, Vizleudvay Sándor földbirtokos Pölöskefő Duzsnak, Vucskics János magánzó, Vusztl Alajos magánzó Nagy-Kanizsa, Wollák Rezső ügyvéd Csáktornya, Zelenák Antal építész Nagy-Kanizsa, Ziegler Kálmán kir. közjegyző Csáktornya. Az alaplajstromokból kiválasztott és az 1900. évre szükséges esküdtek főlajstroma a bizottságnak mai napon tartott ülésében hitelesíttetett.
Nagy-Kanizsán, 1899. november hó 25. Tóth László kir. törvényszéki elnök. Dr. Kondor Jenő jegyző, Dr. Eőry Szabó Jenő kir. törvényszéki bíró, mint a bizottság tagja. Faics Lajos bizalmi férfiú. Dr. Tripammer Rezső bizalmi férfiú. Elek Ernő bizalmi férfiú.