Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1913

Zala 1913.09.18. 2-3. oldal
Adományozzunk a könyvtárnak és a múzeumnak.
Beszélgetés Halis István tanácsossal.
Nagykanizsa, szeptember 17.
Részletesen beszámoltunk már arról, hogy a minisztérium adománya folytán a közeljövőben Nagykanizsának könyvtára és múzeuma lesz. Ezzel régi, nemes törekvése valósul meg Halis István városi tanácsosnak, a jó nevű írónak és tudósnak, aki fáradhatlan buzgalommal gyűjtöget össze mindent immár több évtizede, ami e város múltjára, fejlődésére vonatkozik. Így nemcsak múzeuma és könyvtára lesz Nagykanizsának, hanem egyúttal olyan múzeumi és könyvtár igazgatója, akinek egész élete teljesedik ezzel a tisztséggel. Bizonyosra vehetjük tehát azt, hogy Nagykanizsának olyan múzeuma és könyvtára lesz, amely messze ki fog emelkedni a vidékiek közül.
Felkerestük Halis István v. tanácsost, hogy megkérdezzük, miképpen áll a múzeum és könyvtár ügye.
- Amíg nem leltározzuk a meglevő anyagot, - mondotta - addig természetesen nincs, nem lehet tiszta képünk a meglévő múzeumról. Mintegy húsz év óta saját iniciatívámból mindent összegyűjtöttem Nagykanizsa múltjára vonatkozólag, amihez csak hozzájuthattam. Így igen érdekes és nagyértékű könyveink vannak a tizenhatodik és tizenhetedik századból. Igen sok érdekes képünk, okirataik, emlékünk van, melyek mind Nagykanizsa múltjáról regélnek. Ezek most a lomtárban vannak fölhalmozva, s így igazán nem tudhatjuk, mi van meg belőlük és milyen állapotban.
- Így álluk a könyvtárral is. Igen sok régi könyvünk van - többnyire szépirodalmiak - amelyek már alapját képezhetik egy könyvtárnak. A könyveket is leltározzuk, s mihelyt lehet, - átadjuk a közösség használatának.
Egyelőre erről azonban szó sem lehet. Még a helyiségeink sincsenek rendben, s ezenkívül minden beszerzéshez ki kell hogy kérjük a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának jóváhagyását, így tehát az időpont meghatározása nélkül, csak annyit felelhetek: akkor nyitjuk meg a könyvtárat és a múzeumot, amikor lehetséges…
A múzeum és könyvtár felállításához és fejlesztéséhez feltétlenül szükség van a közönség támogatására. Halis István tanácsos tervei szerint ez a múzeum elsősorban Nagykanizsa város múltjára vonatkozó emlékeket akarja felölelni. Felkéri tehát a város közösségét, hogy bármilyen muzeális tárgyuk van, adományozzák a múzeum részére.
Meg vagyunk győződve róla, hogy mindenki készséggel bocsátja a múzeum rendelkezésére, ha van valami múzeumba való tárgya. Az adományok sorát Grünhut Alfréd már megnyitotta egy szép ezüst Wlassics plakettel.
A könyvtár részére is szívesen fogadnak adományokat.

Zalai Közlöny 1913.11.13. 3. oldal
Az Irod. és Műv. kör felolvasása. Vasárnap délután 4 órakor tartja az Irod. és Műv. kör első felolvasását a Polgári Egyletben. Halis István olvas fel Nagykanizsa történetéből. Hofrichter Emma és Petrics Magda duettot adnak elő. A műsor már maga dicséret. Reméljük az objektív tudásnak meg lesz a szép számú hallgatósága.

Zala 1913.11.19. 4. oldal
Nagykanizsa újkori története.
Szabadelőadás a Polgári Egyletben
Nagykanizsa, november 18.
Vasárnap délután öt órakor szabadelőadást tart a Polgári Egylet helyiségében Halis István városi tanácsos. A szabad előadás tárgya Nagykanizsa újkori története társadalmi, művészeti, gazdasági és kulturális szempontból megvilágítva.
Halis Istvánt úgy ismerjük és úgy ismeri mindenki, mint széles látókörű, európai gondolkozású komoly tudós, aki azonban távol áll attól a száraz és legkevésbé sem vonzó fogalomtól, melyet szobatudós néven nevez a köztudat. Az ő személye és múltja teljes garancia arra, hogy nemcsak tudományos szempontból, megbízható és értékes szabad előadásban lesz részünk, de a forma, amelynek keretében ezt megkapjuk, színes, eleven, érdekes és változatos lesz, nemcsak tanító, de szórakoztató is.
Az irodalmi és Művészeti kör szép és dicséretes feladatot végzett, mikor Halis Istvánt az előadás megtartására megnyerte. Kanizsa története könyvalakban eddig nincs megírva, nem forog közkézen s ezért ezt az előadást valósággal hézagpótlónak mondhatjuk. Olyasmit akar felkelteni a közönségben, ami eddig hiányzott: a város múltja iránti érdeklődést, a város múltjának szeretetét.
Ha valakinek ez sikerülhet, az egyedül Halis István. Az a sok oldalú tudás, elokvens stílus, szorgos és beható búvárkodás s főképp előadásának könnyed, szellemes és vonzó hangja, mely írásait jellemzi, már régen megnyerte számára a kanizsai közönség szeretetét. S ez nyújt reményt arra, hogy a vasárnapi szabadelőadásra a közönség megtölti a Polgári Egylet helyiségét. A városa múltját minden intelligens embernek ismernie kell, ilyenek pedig szép számmal vannak Nagykanizsán. S főleg: egy kellemesen és élvezetesen eltöltött délutánt szerez magának ezzel mindenki, aki végighallgatja az előadást.

Zalai Közlöny 1913.11.24. 2. oldal
Halis István felolvasása.
Az Irod. és Műv. Kör tegnap tartotta első felolvasását ez évadban. A Polgári Egylet nagy terme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Örömmel konstatáljuk ezt. A felolvasó Halis István városi tanácsos volt. A felolvasás előtt művészi duettben gyönyörködött a hallgatóság.
Hoffrichter Emma játszotta Massanet-Thais és Drdla-Szerenád darabjait, amelyekhez a zongora kíséretet Mads adta. Játékukat banalitás lenne dicsérni. Tökéletes, összevágó együttes művészi átérzéssel s charakterustikus öntudatossággal, amelyet régi ismerősként üdvözöltünk Hoffrichter Emma játékában s meglepően csodáltunk Petrics Magdus finom kíséretében. Ezután Halis István ült az előadó asztalhoz.
Csaknem két órán át olvasott Nagykanizsa történetéből. Nagy ügyszeretettel emlékezett Huszti Györgyről. Babocsay Józsefről és Horváth Józsefről, akik Nagykanizsa város történetével foglalkoztak. Az érdekes adathalmaz, ez iró egyéniségének jellemző kidomborítása s munkásságuk irányának finom jellemzése mind érdekes tulajdonságai voltak Halis tanácsos felolvasásának.
A felolvasó asztalnál Nagykanizsa proganatikus történetíróját láttuk tegnap, aki érdekfeszítően a tudás biztosságának határozottságával vezetett bennünket városunk történetének érdekes epizódjain keresztül a mai Kanizsáig.
Halis István egy eleven történet, aki városunk múltjának minden részletét ismeri s topografikusan határozza meg, hogy a múlt eseményei a jelenlegi Kanizsának melyik részéhez fűződnek. Halis tanácsos előadása után szinte más szemmel nézzük a város tereit és utcáit, amelyeken járva minduntalan elénk ötlik a múlt hagyománya, szokása, története, a népről olyan kedves közvetlenséggel beszélt Halis István s reméljük, - hogy nem utoljára. -

Zalai Közlöny 1913.11.24. 2. oldal
Városi közgyűlés.
Nem csalódott a városi képviselő testület mikor dr. Sabján Gyulát ültette a polgármesteri székbe. A szombati gyűlésen bebizonyította, hogy egyedül a város érdekeit szándékozik szolgálni s midőn erről van szó, félre tesz mindent: politikát, barátságot nem tart egyik városi klikkel sem, nem tűri a túlzást, nem tűri a közgyűlési rendetlenkedéseket.
A közgyűlés bár izzó hangulatba folyt le, a tanács összes javaslatait kevés indokolással elfogadtak.
Nagyobb vitát provokált a városi nyugdíj szabályrendelet, az újonnan épült házak pótadómentessége és a gőzfürdő bérlete.
A közgyűlésen polgármester helyettesének Halis István városi árvaszéki ülnök választatott meg.
A közgyűlés tudomásul vette Schreiber Lajos detektív kinevezését.
A főjegyzői tiszti, ügyészi, polgári biztosi állás betöltésére vonatkozólag megkeresték Zalavármegye alispánját, hogy a tisztújítást írják ki.
Kevés módosítással elfogadták a v. nyugdíj szabályrendeletet és az újonnan épülő házak pótadó mentességeire vonatkozó előterjesztést.
A gőzfürdő bérletet újabb 6 évre Csillag Jenőnek adták bérletbe, azután meg több illetőségi ügyben határoztak.

Zala 1913.11.25. 4. oldal
Halis István előadása
Az Irodalmi és Művészeti kör felolvasó délutánja.
Nagykanizsa, november 24.
Vasárnap délután öt órakor kezdődött meg a Polgári Egylet nagytermében az Irodalmi és Művészeti kör felolvasó délutánja. A kilátásba helyezett pompás program, no meg az a körülmény, hogy nem kellett belépődíjat fizetni, impozáns közönséget vonzott az előadásra. A nagyterem és a karzat a zsúfolásig megtelt a lehető legjobb és legelőkelőbb publikummal.
A felolvasást két zeneszám előzte meg, melyeket Hofrichter Emma kisasszony adott elő Petrics Magda kisasszony zongorakíséretével. A két zeneszám közül különösen a Thaisz-ból vett részletnek volt nagy és felejthetetlen sikere. Hofrichter kisasszony tudását és művészi képességeit különben nem kell megismertetni a közönséggel, ismerik, méltányolják és szeretik már régóta, amire teljes mértékben rászolgált. Petrics kisasszony finom, diszkrét kíséretével szintén nagy tetszést aratott, aminek a hallgatóság többszöri lelkes és hosszantartó tapssal adott kifejezést.
A délután súlypontja Halis István városi tanácsos felolvasása volt. Felolvasásában a régi Nagykanizsa történetíróit, (?), társadalmi viszonyait, bölsejét(?) és a negyvennyolcas időket ismertette. Közvetlen, szellemes előadása ment volt minden tudákoskodástól és nem egyszer zajos derültséget váltott ki a közönségből.
A felolvasás este hét órakor ért véget. A közönség megelégedetten, egy jól eltöltött délután emlékével oszlott széjjel.

Zalai Közlöny 1913.12.01. 2-3. oldal
Dr. Sabján Gyula polgármester ünneplése.
Nem mindennapi esemény színtere volt szombaton este a Polgári Egylet nagyterme. Ünnepi hangulat, ünnepi szín töltötte meg, s őszinte öröm és tisztelet avatta emlékezetes nappá az elmúlt szombatot. A városnak, több mint háromszáz polgára jött össze minden rangkülönbség nélkül, hogy a tömeges megjelenés ezen impozáns megnyilvánulásával tolmácsolja a polgárság örömének és tiszteletének kézzel fogható jeleit Dr. Sabján Gyula, Nagykanizsa város polgármestere iránt. A pártoskodás viharának lecsendesültével jóleső érzés szállt meg minden jelenlévőt s akik előbb két pártból néztek egymásra, szombat este kezet kézbe téve barátilag üdvözölték egymást s ünnepelték - a többség határozata iránt kellő tisztelettel viseltetvén, - az új polgármestert. Ünnepi lelkesedés tüze izzott az egész teremben. Nincs ellentét, nincs pártoskodás, - csak a tisztelet harmóniája, a város polgárságának harmóniája.
Este nyolc órakor vette kezdetét a bankett. - Néhány perc alatt megtelik a terem s minden teríték birtokosra lel. - A terem díszben pompázik. Virágerdő tarkítja az asztal hófehérségét. A komolyszínű fekete ruha erdőben feltűnik a katonai egyenruha dús arany sújtása is. A tömeg szemlélet szinte jól esik a szemnek. Ilyen nagyszabású bankett még nemigen volt Nagykanizsán.
Már mindenki a helyén volt, amikor Dr. Sabján Gyula a terembe lépett Deák Ferenc főkapitánnyal együtt. Harsány éljen fogadta - város polgármesterét.
Mindenki helyet foglal. Megkezdődik a gyomor csatája. A díszes menü-lap jelzi a bankett-programját. Eperjessy Gábor, mint gazda jár körül s ügyek az esetleges elégületlenség elcsitítására.
Az első fogás után Dr. Sabján emelkedik szólásra s csengő hangon mondja ezt a napot élte legszebb napjának s a magyarok apostoli királyát köszönti szavaival. Közben cseng a pohár, a karzaton szól a zene. Egész gárda pincér szaladgál jobbra-balra s a második fogás után Dr. Bród Tivadar ügyvéd, hírlapíró társunk szólal fel. Ő az ünnepi szónok. Magasztos hivatása fenséges szavakra inspirálja. Szónoki lendülettel, fenséges szavakkal, poétikus tartalommal teszi beszédjét az ünnep értékes kincsévé. Sabján múltját, ambícióját, a város érdekében vívandó harc nagyszerűségét mind ékes szavakkal mondja el s így élteti a város polgármesterét. Dr. Bród minden szava feszült figyelem és érdeklődés tárgya. Beszédje végén viharszerűen tör fel a háromszáz ajak - éljen kiáltása, s melynek erejében egy nagy város tiszteletének hódolata rezgett.
Halis István, tanácsos, a harmadik szónok, aki a polgármestert a város tisztviselőinek nevében üdvözli. Nyugodt, tartalmas szép beszédéből, - a melynek tárgya érdekes és változatos tartalmával hatott, Halis tanácsos történet író- és archeológus lelkére vall, - finom irónia suhintás pattant ki. Mi is csaknem úgy jártunk, mint a falusi emberek, akik saját gyertyatartóiknak értékét máshol tanulták megbecsülni.
Dr. Korbay Károly, Zalaegerszeg város polgármestere, a város elöljárójához szólt. Dr. Sabján személyében s nem közönséges szónoki erővel és tudással beszédet mondott.
Egy intim jelenet is szövődött a bankett keretébe. Eljöttek Dr. Sabjánnak egykori iskolatársai. Megjelenésük a baráti szeretet szép jele volt. Ezeknek nevében Dr. Krausz Aladár üdvözölte Dr. Sabjánt hatásos és eszmében dús beszéddel.
Dr. Sabján Gyula megköszöni az ünneplő megtiszteltetést s magvas beszéddel köszönti a város polgárságát. Ígérettel jegyzi el magát a város érdekeivel, amelyeknek előmozdítása életének, munkásságának s ambíciójának örökös célját fogja alkotni.
Dr. Bentzik József a város lelkészkedő papságára mond beszédet, amelyre P. Börzsay Tivadar válaszol tartalmas szép szavakkal, amely Bentzik József lelkes hangon elmondott s feszült figyelemmel hallgatott - első nyilvános beszédére méltó válasz volt.
Dr. Hajdu Gyula a nála megszokott szónoki formában élteti a helyőrség tisztikarát, amelyre Sipniewszky György ezredes, szeretettel éltette Nagykanizsa városának polgárságát.
Dr. Fried Ödön a bírói és ügyészi karra mondott köszöntőt, amelyre Pancsera tábla bíró zseniális ötletességgel s osztatlan tetszés közt válaszolt. Dr. Miklós Dezső üdvözlő beszéde Bosnyák Gézára, a város képviselőjére hangzott el igaz rétori formába s nagy átgondoltsággal, amelyre Bosnyák Géza nem kisebb értékű beszédben válaszolt.
Dr. Krátky István mondta el az utolsó beszédet a zalaegerszegi vendégekre. Szónoklatában előnyösen mutatta be magát, szavait és érveit tudás s szónoki változatosság tették emelkedetté.
S közben? - Sárközi bandája húzta a modern darabokat, tányérok s evőeszközök csörögtek nem ritkán, amelyeknek hangos zaját csak a szónoklatok tartalma törte meg…
Tíz, - tizenegy óra felé ürülni kezdett a terem. Egy jó nap emlékével, egy érdemes ünnep tudatával mentek hazafelé az egybegyűltek.
Ez a szombati bankett rövid története.